Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

   O
νόμος Ν. 4495/17 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4178/13 νομιμοποιεί άπαξ ή
ρυθμίζει για 30 έτη (ανάλογα το μέγεθος της παράβασης) τυχόν αυθαιρεσίες που
υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

 
   Με
τον Ν. 4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί
ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
,εκτός αν γίνει ρύθμιση βάση του νόμου.
 

 

   Εισάγεται
έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης
Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.Οι αιτήσεις για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων με τον Ν.4178/13 λήγουν στις 06 Φεβρουαρίου 2015.
Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί είτε:
εφάπαξ με έκπτωση 20%
εφάπαξ το 30% με έκπτωση 10% και το υπόλοιπο 70% σε δόσεις
_ σε δόσεις 
χωρίς έκπτωση. Οι δόσεις μπορεί να είναι από 102 έως 60 ανάλογα με τον χρόνο που θα υποβληθεί η αίτηση. Όσο πιο σύντομα, τόσο περισσότερες είναι και οι δόσεις
.

 

 

 

Posted in Uncategorized.